ZADANIA PLACÓWKI
W zakresie diagnozy
Badania dzieci zgłaszających się i zagłaszanych do poradni. Diagnoza potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Kwalifikacja do odpowiednich form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji.
W zakresie terapii
Różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i społecznej w stosunku do dzieci i młodzieży, działalność terapeutyczna w szkołach i innych placówkach, konsultacje.
W zakresie doradztwa
Doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych
Wspieranie rodziny i szkoły, popularyzacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych, inicjowanie różnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dziecka.
Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO