STATUT

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W KUTNIE

§ 1

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.

1.1. Poradnia nosi nazwę „Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna”. Skrócona nazwa poradni brzmi PPP.

1.2. Siedziba poradni mieści się w Kutnie, przy ul. Dąbrowskiego Nr 1a.

1.3. Poradnia używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

99-300 Kutno ul. Dąbrowskiego 1a

tel. fax: 24 355 78 85, tel.24 253 38 29

NIP: 7752195004, REGON: 000941837

§ 2

  1. Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
  2. Do zadań poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się,

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
a) szczególnie uzdolnionych,
b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
d) z zaburzeniami w komunikacji językowej,
e) z chorobami przewlekłymi,

3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych (słabo słyszących, głuchych, słabo widzących, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami złożonymi) niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas I – III szkoły podstawowej,

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających,

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,

w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

14) udzielanie we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie,

2) opiniowanie,

3) działalność terapeutyczną,

4) prowadzenie grup wsparcia,

5) prowadzenie mediacji,

6) interwencję kryzysową,

7) działalność profilaktyczną,

8) poradnictwo,

9) konsultacje,

10) działalność informacyjno – szkoleniową.

4. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych i innych specjalistów, w szczególności przez

lekarzy i rehabilitantów, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

4.1 Pracownicy pedagogiczni, o których mowa w § 2, p.4 realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

5. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

6. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

§ 3

1. Organami poradni są dyrektor i rada pedagogiczna.

2. Do zadań dyrektora należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz,

b) dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną poradni,

c) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

e) przewodniczenie lub powierzenie członkowi rady pedagogicznej przewodniczenia zespołowi orzekającemu,

f) zwoływanie posiedzeń rady pedagogicznej – dbanie o powiadomienie wszystkich pracowników pedagogicznych o posiedzeniu rady pedagogicznej

i porządku obrad,

g) przygotowanie projektów organizacyjnych poradni na każdy rok szkolny

i tygodniowego rozkładu zajęć,

h) przedstawienie radzie pedagogicznej przynajmniej 2 razy w roku wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji

o realizacji zadań wynikających z planu pracy poradni,

i) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

j) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,

k) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników poradni,

l) przyznawanie nagród dyrektora, wnioskowanie o nagrody ministra edukacji, kuratora oświaty i starosty i odznaczenia oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom pedagogicznym i innym pracownikom poradni,

m) dokonywanie oceny pracy pracowników pedagogicznych i administracyjnych poradni,

n) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

o) nadawanie nauczycielom stażystom stopni awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

p) przydzielanie spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekunów nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym odbywającym staż,

r) zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego nauczycieli realizujących staż,

s) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

t) prowadzenie rejestru zaświadczeń wydanych przez powołaną przez siebie komisję kwalifikacyjną,

u) przyznawanie dodatków motywacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez radę pedagogiczną regulaminem,

w) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

z) stwarzanie warunków do działania w poradni wolontariuszy

2.1. W przypadku nieobecności dyrektora poradni zastępuje go inny pracownik pedagogiczny poradni wyznaczony przez organ prowadzący

3. W poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki

w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

a) w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w poradni

b) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni

c) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,

d) zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po I semestrze nauki szkolnej i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prowadzącego inicjatywy dyrektora poradni, organu prowadzącego poradnię, albo na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

e) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

f) dyrektor poradni przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności poradni

g) członkowie rady pedagogicznej poradni są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach,

h) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który określa szczegółowo jej zadania i kompetencje.

i) zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

j) rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu poradni albo jego zmian.

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy poradni,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji eksperymentów pedagogicznych,

c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy poradni,

b) projekt planu finansowego poradni,

c) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym poradni odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) kandydatury osób do powierzenia funkcji dyrektora

e) propozycje dyrektora poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

6. Sposoby rozwiązywania sporów między organami poradni.

6.1. Dyrektor poradni wstrzymuje wykonanie uchwał wynikających z kompetencji stanowiących rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego poradnię. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6.2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora.

6.3. W przypadku określonym w punkcie 8 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 4

1. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Teren działania poradni określa organ prowadzący.

2. 1.Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną jest Starostwo Powiatowe w Kutnie.

2. 2.Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie, zgodnie z Uchwałą Nr 225/XXXI/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20 kwietnia 2001 roku, jest powiat kutnowski, obejmujący następujące gminy i miasta: Kutno – miasto i gmina, Żychlin – miasto i gmina, Krośniewice – miasto i gmina, gminy Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Łanięta, Oporów, Ostrowy, Strzelce.

3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

4. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

5. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie w Kutnie i Łęczycy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie udziela pomocy w zakresie diagnozy i orzecznictwa uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek z terenu działania Poradni w Łęczycy.

6. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie po wyrażeniu zgody Zarządu Powiatu na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2009r. i powołaniu przez dyrektora poradni od 1 września 2009r. działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju

6.1. W skład zespołu wchodzą: psycholog, pedagog specjalny, logopeda i fizjoterapeuta.

7. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

7.1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych, niż określone w odrębnych przepisach, sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

7.2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

7.3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

7.4 Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

8. Opinia poradni zawiera:

a) oznaczenie poradni,

b) numer opinii,

c) datę wydania opinii,

d) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,

e) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby,

f) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

g) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

h) podpis dyrektora poradni.

9. W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

10. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

11. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie:

a) kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych tj.: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

b) indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

c) indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

d) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci upośledzonych

w stopniu głębokim,

e) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

11.1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie na podstawie Zarządzenia nr 55/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2009r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie, wydaje się orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z powiatów kutnowskiego i łęczyckiego

11.2. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

§ 5

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni, opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego w terminie do 30 kwietnia danego roku.

1.1. Arkusz organizacji poradni zatwierdza organ prowadzący w terminie do dnia 25 maja danego roku.

1.2. W arkuszu organizacji poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

2. Dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego poradnię może utworzyć stanowisko wicedyrektora i w zależności od potrzeb inne stanowiska kierownicze.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

§ 6

1. Do zadań psychologa, zgodnie z przygotowaniem zawodowym, należy w szczególności:

1) diagnoza psychologiczna zgłaszanych problemów,

2) rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci

i młodzieży,

3) terapia dzieci i młodzieży i terapia rodzin

4) socjoterapia,

5) doradztwo i poradnictwo,

6) opracowywanie i autoryzowanie opinii,

7) opracowywanie orzeczeń w terminie 14 dni od daty badania,

8) uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających,

9) konsultacje dla rodziców i nauczycieli,

10) współpraca z placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

11) mediacje i negocjacje,

12) pomoc w sytuacjach kryzysowych,

13) wspomaganie nauczycieli w ich funkcji wychowawczej i edukacyjnej

14) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

15) udział w zebraniach rodziców w placówkach oświatowych i radach pedagogicznych,

16) prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach na ich życzenie,

17) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,

18) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,

19) ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,

20) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska objętego działaniem poradni.

2. Do zadań pedagoga, zgodnie z przygotowaniem zawodowym, należy w szczególności:

1) diagnoza pedagogiczna zgłaszanych problemów,

2) terapia pedagogiczna,

3) socjoterapia,

4) doradztwo i poradnictwo,

5) konsultacje dla rodziców i nauczycieli,

6) opracowywanie i autoryzowanie opinii,

7) opracowywanie orzeczeń w terminie 14 dni od daty badania,

8) uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających,

9) współpraca z placówkami oświatowymi przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

10) mediacje i negocjacje,

11) rozwijanie indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

12) pomoc w sytuacjach kryzysowych,

13) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

14) wspomaganie nauczycieli w ich funkcji edukacyjnej i wychowawczej,

15) prowadzenie działań profilaktycznych,

16) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,

17) ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,

18) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska objętego działaniem poradni.

3. Do zadań logopedy, zgodnie z przygotowaniem zawodowym, należy w szczególności:

1) diagnoza logopedyczna,

2) przesiewowe badania mowy i słuchu,

3) terapia logopedyczna,

4) poradnictwo,

5) opracowywanie i autoryzowanie opinii,

6) opracowywanie orzeczeń w terminie 14 dni od daty badania,

7) uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających,

8) konsultacje dla rodziców i nauczycieli,

9) ścisła współpraca z innymi pracownikami poradni w sprawach klientów,

10) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska objętego działaniem poradni.

4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego uczniom, rodzicom i nauczycielom,

2) wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,

3) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

5) prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących rodziców do wspierania swoich dzieci przy podejmowaniu trafnej decyzji nt. wyboru zawodu i szkoły,

6) współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi działania w zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej,

7) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska objętego działaniem poradni.

5. Do zadań lekarza należy w szczególności:

1) uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających,