PROPOZYCJE POMOCY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
 • porady i konsultacje,
 • doradztwo szkolne i zawodowe,
 • prelekcje, szkolenia warsztatowe, grupy wsparcia, treningi umiejętności wychowawczych:

 • 1. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest inspirowany gordonowską metodą wychowania bez porażek oraz książką A.Faber i E.Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Jest on skierowany do rodziców, nauczycieli, wychowawców. Zakłada rozwijanie umiejętności budowania głębokich relacji z dzieckiem opartych na szacunku i dialogu poprzez:

  • stawianie granic,
  • radzenie sobie z trudnymi uczuciami,
  • ponoszenie konsekwencji,
  • zachęcanie do współpracy i samodzielności,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • uwalnianie dziecka od grania ról,
  • wzmacnianie poczucia wartości dziecka poprzez stosowanie pochwały opisowej.
   
  2. „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym?” to cykl zajęć warsztatowych dla nauczycieli, których celem jest pogłębianie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej (przyczyny, objawy, mechanizmy psychologiczne, diagnoza, leczenie) oraz doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

  3. „Szkoła dla dobrych rodziców” to cykl zajęć edukacyjno – wspierających adresowany do rodziców i opiekunów dzieci nadpobudliwych. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy mają okazję zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej oraz rozwinąć umiejętność stosowania właściwych, specyficznych metod wychowawczych.

  4. „Jak pomóc dziecku w skutecznym uczeniu się?” to propozycja skierowana do rodziców, którzy pragną właściwie wspomóc swoje dziecko w procesie uczenia się i odrabiania lekcji. Na zajęciach podnoszone są między innymi następujące kwestie:

  • środowisko zewnętrzne sprzyjające pracy mózgu,
  • organizowanie procesu uczenia się w sposób zgodny z prawami funkcjonowania pamięci oraz indywidualnymi predyspozycjami dziecka,
  • dominujące kanały sensoryczne i dominacja w zakresie półkul mózgowych oraz ich wpływ na uczenie się,
  • tworzenie efektywnych notatek w oparciu o Mapy Myśli,
  • motywacja do uczenia się – jej uwarunkowania i sposoby wzmacniania.

  5. „Jak nauczać skuteczniej?” to cykl warsztatów edukacyjnych adresowanych do nauczycieli wszystkich typów szkół. Na zajęciach omawiane są zagadnienia dotyczące planowania procesu dydaktycznego i organizowanie jednostek lekcyjnych w sposób zgodny z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi funkcjonowania pamięci i efektywnego uczenia się.

  6. „Jak kreatywnie wspierać rozwój małego dziecka” - spotkania z rodzicami.

  7. „Instruktaż w zakresie masażu Shantala dla rodziców małych dzieci”.

  8. „VIT - wideotrening komunikacji.”

  To metoda pomocy bazująca na komunikacji, której siła leży w modelu dobrego, skutecznego, zorientowanego na osobę porozumiewania się. Punktem wyjścia tej metody jest to, że rodzice i dzieci chcą mieć dobry kontakt ze sobą. Nawet wtedy, gdy więź jest przez dłuższy czas zaburzona, pragnienie to pozostaje:

  Trening obejmuje cały system, czyli rodzinę, zaś podejmowane działania ukierunkowane są na rozwiązania, na przyszłość. Ponadto metoda odwołuje się do idei empowerment, czyli zasobów rodziny i poszczególnych jej członków. Ważne jest również podejście krótkoterminowe (8-10 nagrań).

  Metoda ta skierowana jest do rodzin z:

  • dziećmi i młodzieżą trudnymi wychowawczo,
  • dziećmi i młodzieżą nadpobudliwymi,
  • „krzykaczami", płaczącymi niemowlętami,
  • dziećmi z zaburzeniami kontaktu, dziećmi ze spektrum autyzmu,
  • dziećmi z zaburzeniami jedzenia i snu,
  • rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi.
   
Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO