ORZECZENIA

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:


1.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

  • niesłyszącym,

  • słabosłyszącym,

  • niewidomym,

  • słabowidzącym

  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

  • z niepełnosprawnością sprzężoną


2.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej  społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy


3.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej


4.

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły


5.

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim


6.

opinie (na mocy orzeczenia) o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole


Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO