OPINIE

L.p.

Opinie w sprawie

Podstawa prawna

1.

wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka


art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)


§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


2.

wcześniejszego przyjęcia dziecka

do szkoły podstawowej


art. 16 ust. 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


3.

odroczenia rozpoczęcia spełniania

przez dziecko obowiązku

szkolnego


art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


4.

spełniania przez dziecko

odpowiednio obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego

poza przedszkolem, oddziałem

przedszkolnym lub inną formą

wychowania przedszkolnego

i obowiązku szkolnego lub

obowiązku nauki poza szkołą


art. 16 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

5.

zwolnienia ucznia z nauki drugiego

języka obcego


§ 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U. poz. 199)


6.

objęcia ucznia nauką w klasie

terapeutycznej


§ 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. poz. 532)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


7.

dostosowania wymagań

edukacyjnych wynikających

z programu nauczania do

indywidualnych potrzeb

edukacyjnych ucznia


§ 6 ust. 1a pkt 3 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

i sprawdzianów w szkołach publicznych

(Dz. U.Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


8.

o specyficznych trudnościach

w uczeniu się


odpowiednio § 6 ust. 1a pkt 3, § 37 ust. 2, § 59 ust. 2 oraz § 111 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


9.

udzielenia zezwolenia na

indywidualny program lub tok nauki


art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)


§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz

organizacji indywidualnego programu lub toku

nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr. 3, poz. 28)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


10.

przyjęcia ucznia gimnazjum do

oddziału przysposabiającego do

pracy


§ 8 ust. 2 załącznika Nr 3 „Ramowy statut

publicznego gimnazjum” do rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja

2001 r. w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr.61 poz. 624, z późn.zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


11.

pierwszeństwa w przyjęciu ucznia

z problemami zdrowotnymi do

szkoły ponadgimnazjalnej


§ 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania

uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 208)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


12.

zezwolenia na zatrudnienie

młodocianego w celu przyuczenia

do wykonywania określonej pracy

lub nauki zawodu


§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 3

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie

przypadków, w których wyjątkowo jest

dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


13.

braku przeciwwskazań do

wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych


art. 3045 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


14.

objęcia dziecka pomocą

psychologiczno-pedagogiczną

w przedszkolu, szkole lub

placówce


§ 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.

poz. 532)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)

15.

inne opinie w sprawach

związanych z kształceniem

i wychowaniem dzieci i młodzieży

(np. dla PZP, poradni foniatrycznej,

Sądu)


§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie

szczegółowych zasad działania publicznych

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

(Dz. U.poz. 199)


Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO