KONCEPCJA PRACY PORADNI

I. WSTĘP

 1. Charakterystyka placówki
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Instytucja funkcjonuje od 1967 roku.

  Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Kutnie, a terenem działania, zgodnie z Uchwałą Nr 225/XXXI/2001 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 20 kwietnia 2001 roku, jest powiat kutnowski, obejmujący następujące gminy i miasta: Kutno - miasto i gmina, Żychlin – miasto i gmina, Krośniewice – miasto i gmina, gminy: Bedlno, Dąbrowice, Krzyżanów, Łanięta, Oporów, Ostrowy, Strzelce.

  W dotychczasowej działalności praca Poradni zorganizowana jest w oparciu o podział całego rejonu pomiędzy poszczególnych pracowników. Celem takiego sposobu pracy jest objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną przez te same osoby dzieci od okresu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ukończenia edukacji. Ponadto umożliwia to łatwiejszy kontakt nauczycieli i dyrektorów placówek z pracownikami Poradni. Każda placówka ma przydzielonego swojego psychologa i pedagoga. Z przydziału terenu wyłączeni są pracownicy zajmujący się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym, terapią logopedyczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju.

  Dodatkowo, na podstawie Zarządzenia nr 275/2006r Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2006 r. w sprawie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie wydaje się orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych, słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z powiatu kutnowskiego oraz łęczyckiego (z wyłączeniem, dla powiatu łęczyckiego, od 2012r autyzmu - Zarządzenie nr 46/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13 sierpnia 2012 r pkt.2 & 4).

  Współpraca z Poradnią w Łęczycy w zakresie diagnozy i orzecznictwa odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie w Kutnie i Łęczycy.

  Z uwagi na potrzeby środowiska (coraz większa liczba zgłoszeń dzieci z zaburzeniami rozwojowymi) w Poradni od 1 IX 2009 r działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, co umożliwia objęcie dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju kompleksową i specjalistyczną terapią. Podejmowane działania dotyczą zarówno dzieci jak i ich rodziny. W skład zespołu wchodzą: psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi i fizjoterapeuta.

  Realizując zadania, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie współpracuje z innymi poradniami, biblioteką pedagogiczną i podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 3. Kadra Poradni
 4. Kadra Poradni to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i innych terapeutów z dużym doświadczeniem zawodowym. Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, konferencjach naukowych daje kwalifikacje do pracy w różnych zakresach. Umożliwia również wprowadzanie do działań Poradni różnorodnych form pomocy i wychodzenie w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom środowiska.

 5. Baza Poradni
 6. Poradnia mieści się w Kutnie przy ul.Dąbrowskiego 1a, blisko centrum miasta. Dobre połączenie komunikacyjne ułatwia dojazd osobom spoza Kutna.

  Bazę Poradni stanowią odpowiednio wyposażone gabinety i sale, w tym:

  • gabinety psychologiczne,
  • gabinety pedagogiczne,
  • gabinety logopedyczne,
  • sala do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
  • sala do spotkań i warsztatów grupowych grupowych,
  • sala do prowadzenia rehabilitacji i i elementów integracji sensorycznej.

 7. Klienci Poradni
 8. Oferta Poradni adresowana jest do:

  • dzieci (od momentu urodzenia) i młodzieży (do czasu ukończenia nauki w szkole),
  • rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach lub placówkach.

  Zasady przyjmowania klientów umożliwiają im równy dostęp do usług świadczonych przez placówkę.

  Poradnia wolna jest od jakichkolwiek uprzedzeń i dyskryminacji.

  Koncepcja rozwoju Poradni obejmuje analizę oczekiwań klientów Poradni i możliwości wynikających z kadry i bazy oraz zadania i wymagania wynikające z aktualnych Rozporządzeń MEN.

II. ZADANIA PORADNI

Do zadań Poradni należy w szczególności:

ZADANIE 1 - Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży od urodzenia do czasu ukończenia nauki w szkole w tym:

 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudności w nauce.

w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży i wskazanie sposobu rozwiązania zgłaszanego problemu.

Efektem diagnozowania jest:

 • wydanie opinii, w tym opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

 • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania,
 • objęcie dzieci, młodzieży albo dzieci, młodzieży i ich rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

ZADANIE 2 - Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • prowadzenie terapii dzieci, młodzieży i ich rodzin,
 • udzielanie wsparcia uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

W naszej Poradni zadanie realizowane jest poprzez:

 • prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii w zakresie funkcji ruchowych z elementami integracji sensorycznej dla dzieci i systemu wsparcia rodzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,- organizowanie kompleksowej opieki nad dzieckiem odroczonym od realizacji obowiązku szkolnego,
 • otaczanie opieką dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z zaburzeniami w rozwoju (w tym z zaburzeniami emocjonalnymi i zagrożonych uzależnieniem),
 • udzielanie wsparcia uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Formy pomocy:

 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, z wadami zmysłów (wzroku i słuchu), niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami komunikacji,
 • zajęcia psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zagrożonych uzależnieniem,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas gimnazjalnych; porady i indywidualne konsultacje,
 • interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych,
 • poradnictwo szkolne i zawodowe w tym:
  • porady indywidualne dla uczniów i rodziców w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu (w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • konsultacje, porady logopedyczne dla młodzieży w związku z wyborem zawodu,
  • spotkania grupowe dla rodziców zainteresowanych problematyką wyboru szkoły – „Rodzice a wybory szkolne”
 • opracowanie, uaktualnianie i udostępnianie rodzicom, nauczycielom i pełnoletniej młodzieży bazy adresowej specjalistów i instytucji pomocowych.

ZADANIE 3 - Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

 1. Działania profilaktyczne podejmowane przez pedagogów, psychologów, logopedów wspomagające prawidłowy rozwój dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole:
  • prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka,
  • stały kontakt z placówkami przedszkolnymi: obserwacje dzieci na trenie placówki,
  • prowadzenie konsultacji dla nauczycieli przedszkoli, udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi,
  • organizowanie w Poradni cyklicznych spotkań szkoleniowych dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu miasta i powiatu kutnowskiego.
 2. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych i emocjonalnych.
  • badania przesiewowe SRD-6 i SRD-8,
  • przesiewowe badania słuchu „Słyszę” i wzroku "Widzę",
  • szkolenia rad pedagogicznych wynikające z potrzeb placówki,
  • szkolenia dla rodziców na terenie szkół zgodnie z zapotrzebowaniem (m.in. poświęcone dysleksji, trudnościom wychowawczym, zaburzeniom komunikacji, niepowodzeniom szkolnym),
  • prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych z terenu miasta i powiatu kutnowskiego,
  • psychologiczna pomoc interwencyjna,
  • organizowanie warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspierania Umiejętności Wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
  • prowadzenie warsztatów dla uczniów (szeroko pojęta profilaktyka) i promocja zdrowego stylu życia.
 3. Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • prowadzenie gabinetu poradnictwa szkolnego i zawodowego,
  • zajęcia szkoleniowo - informacyjne dla nauczycieli dotyczące realizacji zadań z zakresu poradnictwa zawodowego oraz organizacji wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego oraz warsztaty dla nauczycieli,
  • spotkania dla szkolnych doradców zawodowych.
 4. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami:
  • przy opracowywaniu i realizowaniu przez nie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego.
  • w miarę zapotrzebowania organizowanie na terenie Poradni zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczniów szkół z terenu działania Poradni w ramach wspomagania opartego na porozumieniu z placówkami.

  Wieloletnią tradycją naszej Poradni jest prowadzenie cyklicznych spotkań grup wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, a aktualnie także dla szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i grup przedszkolnych. Możemy korzystać z tych doświadczeń wspierając działania podejmowane przez przedszkola i szkoły (nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów), którzy chcą współpracować ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

ZADANIE 4 Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli i placówek w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (od stycznia 2016 r)

w zakresie wynikającym z realizacji polityki oświatowej państwa, wymagań stawianych w procesie ewaluacji zewnętrznej, realizacji podstawy programowej, potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów, analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, rozpoznania potrzeb dzieci i młodzieży poprzez:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły, placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

Poradnia posiada kadrę przygotowaną do realizacji działań wynikających z w/w zadania.

III. WYMAGANIA STAWIANE PORADNI

 1. Placówka realizuje koncepcję pracy.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
 5. Promowana jest wartość edukacji.
 6. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 7. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 8. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

IV. PRIORYTETY PRACY PORADNI W LATACH 2013 - 2016

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci młodszych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego poprzez podejmowanie następujących działań:
  • udział w konferencjach, szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, dotyczących aktualnego stanu formalno-prawnego regulującego podjęcie obowiązku szkolnego przez dziecko,
  • rozwijanie i doskonalenie diagnozy mającej na celu ocenę gotowości szkolnej,
  • objęcie opieką dziecka w wieku przedszkolnym, poprzez udział w terapii indywidualnej i grupowej,
  • kontynuacja pracy z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju, działania w ramach systemu wsparcia dla rodziców w postaci konsultacji, porad, udziału w grupach wsparcia i szkole dla rodziców i wychowawców,
  • współpraca z nauczycielami i wychowawcami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie indywidualnych konsultacji, spotkań, warsztatów, prelekcji dotyczących gotowości szkolnej, prowadzenie zajęć otwartych na terenie Poradni oraz w grupach przedszkolnych,
  • kontynuacja projektu szkoleniowego dla pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych-spotkania na terenie Poradni.
 2. Poszerzanie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży:
  • z zaburzeniami zachowania i emocji,
  • z zaburzeniami komunikacji,
  • dysfunkcjami narządów zmysłów i funkcji motorycznych.
 3. Kontynuacja dotychczasowych działań w zakresie tworzenia sieci współpracy z przedszkolami i szkołami poprzez cykliczne spotkania z pedagogami i pracownikami przedszkoli, szkół i placówek.
 4. Przygotowanie się do realizacji zadań w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek udział pracowników Poradni w dodatkowych, specjalistycznych szkoleniach, systematyczne poszerzanie umiejętności pracy z grupą.
 5. Jednocześnie, w naszej placówce w dalszym ciągu będą realizowane działania w obszarze profilaktyki oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego. Szeroka oferta w dziedzinie poradnictwa zawodowego, adresowana zarówno do uczniów, nauczycieli oraz rodziców, jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w tym zakresie, co może wynikać z aktualnych procesów społeczno-ekonomicznych na rynku pracy .

Realizacji przyjętych priorytetów służyć będą działania podejmowane w obszarze kadry, bazy, zarządzania i organizacji pracy oraz współpracy ze środowiskiem, a analiza mocnych i słabych stron Poradni oraz szans i utrudnień wynikających z czynników zewnętrznych pozwoliła określić główne kierunki pracy Poradni zapewniających osiągnięcie celów przyjętych na lata 2013 - 2016

V. DZIAŁANIA PORADNI

W zakresie kadry:

 • udział w szkoleniach mających na celu wzbogacanie warsztatu pracy w zakresie diagnozy i terapii (możliwość wykorzystania ukazujących się nowych testów i narzędzi diagnostycznych),
 • systematyczne spotkania samokształceniowe Rady Pedagogicznej Poradni (szkolenia wewnętrzne, spotkania superwizyjne),
 • monitorowanie efektywności udzielanej pomocy.

W zakresie bazy:

 • zakup nowych testów, narzędzi diagnostycznych, sprzętu, wyposażenia i pomocy terapeutycznych niezbędnych do realizacji bieżących zadań,
 • systematyczne uzupełnianie wyposażenia gabinetów w sprzęt komputerowy i zapewnienie dostępu do Internetu,
 • wnioskowanie do organu prowadzącego o modernizację obecnie zajmowanego budynku lub zapewnienie docelowej siedziby Poradni.

W zakresie zarządzania i organizacji pracy:

 • doskonalenie kadry w zakresie znajomości bieżących aktów prawnych regulujących pracę Poradni oraz placówek oświatowych,
 • sprawowanie zarządu budynku (konserwacje, możliwe remonty),
 • dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych,
 • utworzenie biblioteczki internetowej, gromadzenie materiałów do wykorzystania w czasie warsztatów i szkoleń, spotkań z rodzicami, radami pedagogicznymi, uczniami,
 • wdrażanie programu ProgMan, umożliwiającego sprawną organizację pracy, przepływ informacji o przebiegu działań podejmowanych wobec klienta i rejestrowanie danych dotyczących udzielonych porad, konsultacji, przebiegu diagnozy, terapii i wydawania odnośnych dokumentów.

W zakresie współpracy ze środowiskiem:

 • dbanie o pozytywny wizerunek Poradni w środowisku lokalnym, utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami, placówkami oświatowymi oraz rodzicami i opiekunami,
 • aktualizowanie strony internetowej Poradni, w tym zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania Poradni ( procedury przyjęć, konsultacji, prowadzone formy działalności, wymagana dokumentacja) oraz możliwości pobierania obowiązujących druków,
 • promowanie pracy Poradni , współpraca z lokalnymi mediami,
 • organizowanie cyklicznych konferencji tematycznych dla pracowników szkół i placówek oświatowych współpracujących z Poradnią,
 • współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich i projektów badawczych,
 • udział w akcjach promujących działalność oświatową.

VI. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PORADNI ZAPEWNIAJACE OSIĄGNIĘCIE CELÓW PRZYJĘTYCH NA LATA 2013 – 1016

 1. Aktywizowanie pracowników do intensywniejszego wykorzystywania technik monitorujących prowadzone działania w obszarze diagnozy i terapii.
 2. Doskonalenie sposobów promowania Poradni.
 3. Upowszechnianie w lokalnym środowisku adresu strony internetowej Poradni.
 4. Poszerzanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym i regionalnym (wymiana doświadczeń, wiedzy, materiałów, informacji).

VII. PODSUMOWANIE

Rozwój to proces przeobrażeń i zmian. Pragniemy, aby nasza Poradnia w dalszym ciągu wzbudzała u naszych klientów zaufanie i szacunek, stąd stała nasza troska o wysoki poziom usług w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do pełnej realizacji koncepcji pracy Poradni konieczne jest zaangażowanie w pracę całego zespołu, współpraca z rodzicami i nauczycielami oraz instytucjami oświatowymi i poza oświatowymi działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie, a także wsparcie władz oświatowych i samorządowych.

Koncepcja pracy będzie analizowana, modyfikowana i wzbogacana w zależności od potrzeb, bieżących priorytetów i wyników corocznej ewaluacji, mając odzwierciedlenie w planach pracy tworzonych na kolejny rok szkolny w w/w okresie.

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie na lata 2013-2016 została przyjęta Uchwałą Nr 3/2013/14 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 09.04.2014r.

Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO