PROPOZYCJE POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • wczesne wspomaganie rozwoju – wieloprofilowa, specjalistyczna pomoc dziecku i rodzinie,
 • terapia logopedyczna, w tym terapia dzieci jąkających się i z innymi trudnościami w komunikacji językowej:
 • 1. Logorytmika dla dzieci w wieku 2.5-3l.

 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, w tym rehabilitacja ruchowa i integracja sensoryczna,
 • terapia dzieci z zaburzeniami słuchu i wzroku oraz przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy,
 • terapia wspierająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm),
 • terapia dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
 • praca z młodzieżą zagrożoną uzależnieniami,
 • psychoedukacja dzieci i młodzieży metodami aktywnymi na terenie szkół,
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder - APD), według metody Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy (ATS).
 • terapia pedagogiczna:

 • 1. Metoda Dobrego Startu dla dzieci odroczonych od realizacji obowiązku szkolnego.

  • jej celem jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
  • Metoda Dobrego Startu kształci też zdolność rozumienia i operowania symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną,
  • zespołowa forma prowadzenia zajęć ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania dzieci mające trudności w adaptacji w grupie lub z zaburzeniami emocjonalnymi.

  2. Zajęcia grupowe dla uczniów kl. IV-VI i gimnazjum w oparciu o Program Edukacyjno - Terapeutyczny „Ortograffiti”.

  • istotą zajęć jest usprawnianie i integracja zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych warunkujących prawidłowe opanowanie umiejętności czytania i pisania oraz rozwijanie funkcji poznawczych i językowych,
  • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zeszytów „Ortograffiti”.
  3. Zajęcia indywidualne dla uczniów kl. I-III prowadzone w oparciu o program Terapeutyczno-Edukacyjny „Ortograffiti z Bratkiem”.


  4. „Terapia ręki”

  Program Terapii Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarcza wrażeń dotykowych.Ważnym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

  Do innych celów terapii ręki zalicza się także:

  • poprawę umiejętności chwytu,
  • wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia,
  • wzmacnianie koncentracji,
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • przekraczanie linii środka ciała.

  5. „Od zabawy do precyzji, zajęcia sensoryczne połączone z terapią ręki - dla dzieci w wiekyu przedszkolnym.”

  • terapia dzieci z zaburzeniami emocji i zachowania.

  1. „Przyjaciele Zippiego”

  Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozwija umiejętności społecznych i doskonali u małych dzieci zdolności dawania sobie rady w trudnych sytuacjach.

  2. Trening umiejętności społecznych

  Zajęcia warsztatowe przygotowane są dla dzieci w wieku 3-4 lat, 5-6 lat oraz do uczniów szkół podstawowych klas IV- VI. Koncentrują się na nauce umiejętności efektywnego radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.


  3. „Zajęcia socjoterapeutyczne” - dla uczniów kl. IV-VI.

  4. „Trening relaksacyjny dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.”

  „Trening relaksacyjny” to blok zajęć doskonalący zdolności poznawcze, społeczne i relaksacyjno - motywacyjne. Układ całości pomyślany jest tak, aby kolejne ćwiczenia wykonywane były na bazie poznanych już technik relaksacyjnych. Celem pierwszej części jest nauka podstawowych technik relaksacyjnych: relaksacji progresywnej, treningu autogennego i relaksacji oddechowej. W drugiej części uczestnicy uczą się wspomagać funkcje uwagi, spostrzegania i innych procesów poznawczych, zwiększają poczucie własnej wartości i pozytywną samoocenę. Część trzecia przygotowuje do wykonania konkretnego, silnie stresującego zadania.


 • Poradnictwo szkolne i zawodowe:

 • Działania w zakresie poradnictwa zawodowego:

  • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna zdolności, zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
  • opiniowanie w sprawie przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi,
  • porady indywidualne dla uczniów i rodziców w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  • zajęcia warsztatowe aktywizujące do samodzielnego wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców,
  • zajęcia szkoleniowo – informacyjne dl nauczycieli,
  • spotkania a rodzicami w szkołach – prelekcje,
  • spotkania dla doradców szkolnych.
Informacje o polityce prywatności zgodnej z RODO